Produkt dnia
Szal art.-LIŚCIE
Szal art.-LIŚCIE
270,00 zł
szt.
Szal art.-CZERWONE RÓŻE
Szal art.-CZERWONE RÓŻE
190,00 zł
szt.
Szal art.-SREBRNE KWIATY
Szal art.-SREBRNE KWIATY
290,00 zł
szt.
Szal art. SŁODYCZ
Szal art. SŁODYCZ
250,00 zł
szt.
Szal art. TRZY KWIATY
Szal art. TRZY KWIATY
290,00 zł
szt.
Szal art. BIAŁE ROZBŁYSKI
Szal art. BIAŁE ROZBŁYSKI
290,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Pracownia Magda Kolor

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) sporządzono zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (zwaną dalej "Ustawą") oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Pracownia Magda Kolor dostępnego pod adresem www.magda-kolor.pl (zwanego dalej „Sklepem”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep jest własnością firmy RĘKODZIEŁO Waldemar Ziemak wpisanej do rejestru przedsiębiorców, NIP: 9551495806, REGON: 811903444 zwanej dalej "Sprzedawcą".
 3. Kupującym jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany za pośrednictwem Sklepu.
 4. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową www.magda-kolor.pl po uprzednim założeni konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie - poprzez wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji".
 5. Rejestracja w Sklepie spowoduje założenie konta Kupującego, co umożliwia Kupującemu sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości, sprawdzanie historii zamówień, śledzenie na jakim etapie jest realizacja zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.
 7. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.
 8. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

II Oferta i ceny

 1. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich parametry techniczne i użytkowe, opisy oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy - art. 71 Kodeksu Cywilnego - na warunkach określonych w Regulaminie. 
 2. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 3. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 4, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sklepu, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia.
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki określone przez Sklep.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.
 6. Rabaty udostępniane przez Sklep nie łączą się z dodatkowymi promocjami aktualnymi w ofercie Sklepu.
 7. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

III Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje dotyczące oferty Sklepu są dostępne pod adresem www.magda-kolor.pl Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Po udostępnieniu funkcjonalności oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:
  1. telefonu – poprzez kontakt pod numerem +48 664 131 781, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu;
  2. poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej magda.kolor@gmail.com
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Powyższe potwierdzenie następuje w szczególności poprzez wybór, na stronie internetowej Sklepu, przycisku „Potwierdzam zakup”.
 5. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 7. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 4, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Powyższe potwierdzenia przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) (w zależności od formy, w której złożono zamówienie, oraz możliwości technicznych Sklepu). Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kupujący, którzy założą konto w Sklepie, mają również dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.
 8. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu, Sklep niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w inny sposób, o którym mowa w punkcie 7.
 9. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 8, Sklep zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego.
 10. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie wystawienia faktury lub paragonu fiskalnego przez Sklep. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.
 12. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sklepu pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 13. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku kiedy należy spełnić dodatkowe i nietypowe wymagania Kupującego. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 15. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. IV punkt 1, w przypadku o którym mowa w punkcie 9, Sklep zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
 16. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez Sklep, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.
 17. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
 18. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura (Sklep prowadzi sprzedaż zwolnioną z VAT) sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.
 19. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV Anulowanie zamówień

 1. Do czasu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sklepu, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sklepu (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez Sklep (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
 4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

V Formy płatności

 1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:
  1. przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
  2. gotówką – na poczcie lub kurierowi, albo
  3. kartą płatniczą lub tzw. szybkim przelewem bankowym – przy składaniu zamówienia lub przy odbiorze, o ile zewnętrzna firma dostarczająca zamówienie lub Sklep umożliwiają dokonanie płatności kartą przy odbiorze zamówienia.
 2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sklep wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.
 5. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sklep, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI Zasady dostawy zamówień

 1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
 2. Sklep może dostarczać zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sklep lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.
 3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sklep wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sklep, określone są na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 5. Dokonując zakupu Kupujący upoważnia Sklep do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Sklepu. 
 7. Przesyłki są ubezpieczone, o ile informacja taka została umieszczona na stronach internetowych Sklepu.
 8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sklepu. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sklep przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep.

VII Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

 1. Produkty oferowane przez Sklep są wytworem rękodzieła, nowe i są objęte gwarancją.
 2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  2. powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
  3. uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Sklepie. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu. W przypadku, o którym mowa w punkcie 18 w cz. III, paragon fiskalny lub faktura może być przekazana do Sklepu w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres: Rękodzieło Waldemar Ziemak, ul. Daszyńskiego 44, 71-664 Szczecin lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sklep zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są przez Sklep po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sklep zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
 9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

VIII Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: RĘKODZIEŁO Waldemar Ziemak, ul. Daszyńskiego 44, 71-664 Szczecin, mailowo na adres magda.kolor@gmail.com.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX Zwroty w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), który dokonał zakupu w Sklepie, na podstawie przepisów Ustawy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, towar którego dotyczy oświadczenie musi zostać zwrócony (na adres: RĘKODZIEŁO Waldemar Ziemak, ul. Daszyńskiego 44, 71-664 Szczecin) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep wspomnianego oświadczenia.
 3. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Faktura korygująca zostanie wysłana do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

 X Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem zbioru danych osobowych jest RĘKODZIEŁO Waldemar Ziemak, ul. Daszyńskiego 44, 71-664 Szczecin.
 2. Kupujący, składając zamówienie, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i świadomie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych.
 3. Kupujący ma możliwość wglądu, edycji i usuwania swoich danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres magda.kolor@gmail.com.
 4. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Ochronie danych osobowych na stronie www.magda-kolor.pl.

XI Postanowienia końcowe

 1. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Sklep nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem, jeśli wynikają one z indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.). , ale sprzedający dokłada wszelkich starań, by zrobić to w najbardziej odpowiedni sposób. Dostarczone do Kupującego towary mogą nieznacznie się różnić od przestawionych na zdjęciach. Wynika to z faktu, że wykonywane są ręcznie, z materiałów artystycznych, których sposób wykonania nie pozwała uzyskiwać takiej samej faktury oraz identycznego wyglądu. Dotyczy to także technologii wytwarzania, która przy rękodziele nie gwarantuje powtarzalnej identyczności.
 2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 3. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego w serwisie internetowym Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia go na stronie www.magda-kolor.pl, tj. od 9 kwietnia 2020 r.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl